Familie Leeuwma
Menu
Moushorn.nl
&
Vlamingschaap.nl

Onze labrador Noah

Sunflower from Service Paradise (Noah)
Geboren 02-11-2008

Met Noah wordt niet gefokt i.v.m. gebits afwijking.

Fokker: J.L.E. Kuyt - Deventer
Kennel: From Service Paradise

aaaaaaaaaaaaiii